ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Gelieve deze Gebruiksvoorwaarden met aandacht te lezen vooraleer gebruik te maken van het platform MORE. 

Opdat U gebruik kan maken van het platform MORE of de Diensten van MESACO dient u vooraf akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden.

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking door MESACO zijn deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (“Gebruiksvoorwaarden“) van toepassing op het gebruik van de more.mesaco.be website, alle gerelateerde apps of software, alle sociale media-inhoud die beschikbaar wordt gesteld (gezamenlijk het “platform MORE“), en de daarmee gelieerde diensten (de “Diensten”). 

MESACO is een vestigingseenheid van de eenmanszaak ‘Reina De Clerck’ naar Belgisch recht, gevestigd te 1785 Brussegem, Drinkeling 11, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0670.667.896.
Bij verdere vragen omtrent het platform MORE of deze Gebruiksvoorwaarden kan u ons steeds contacteren op info@mesaco.be

MESACO behoudt zich het recht voor om te allen tijde, met of zonder reden, (1) deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen, (2) het platform MORE te wijzigen of een bepaalde functie ervan tijdelijk of definitief te verwijderen zonder enige aansprakelijkheid ten aanzien van de Gebruiker of een derde partij en (3) de toegang tot of gebruik van het account, tijdelijk of definitief, te weigeren of te beëindigen zoals hieronder uiteengezet.
Wijzigingen aan deze Gebruiksvoorwaarden zijn onmiddellijk van kracht van zodra zij beschikbaar zijn op het platform MORE. Door het verdere gebruik van het platform MORE aanvaardt u de aangebrachte wijzigingen. 

MESACO behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken, op elk moment en om welke reden dan ook (dus niet enkel bij schending van deze Gebruiksvoorwaarden) de Gebruiker de toegang tot deze website en de gelieerde diensten te ontzeggen.

 1. Registratie – gebruik van het account

De toegang tot en het gebruik van het platform MORE is beperkt tot geregistreerde gebruikers (aanmaken van een account). Voor sommige inhoud op het platform MORE kunnen verschillende soorten registraties en/of betalingen nodig zijn.  

De Gebruiker moet waarheidsgetrouwe en nauwkeurige account informatie verstrekken, inclusief maar niet beperkt tot een gebruikersnaam, e-mailadres, telefoonnummer, facturatieadres en creditcardgegevens. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het bijwerken van de accountgegevens om deze accuraat te houden. Het niet bijwerken van de accountgegevens kan leiden tot een beperking van de toegang tot het platform MORE. 

De Gebruiker is tevens verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn login informatie, zoals zijn wachtwoord, en is verantwoordelijk voor alle activiteiten uitgevoerd onder zijn account. De Gebruiker zal MESACO onmiddellijk verwittigen indien er onrechtmatig gebruik of vermoedelijk onrechtmatig gebruik is gemaakt van zijn account, of bij enige andere inbreuk op de beveiliging van zijn account. MESACO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade voortvloeiend uit de tekortkomingen van de Gebruiker inzake dit artikel.

MESACO behoudt zich het recht voor om de activiteiten op een account op te volgen. Indien MESACO vermoedt dat er op een account verdachte handelingen, fraude of misbruik plaatsvinden heeft MESACO het recht om de toegang tot een account te schorsen en/of eenzijdig te beëindigen zonder restitutie. MESACO zal de Gebruiker hiervan op de hoogte stellen. 

 1. Gratis proefperiode

Een Gebruiker die recht heeft op een gratis proefperiode heeft gedurende een bepaalde periode (aangegeven op het moment van registratie) toegang tot het volledige platform MORE. Indien de Gebruiker aan het einde van de gratis proefperiode verder gebruik wenst te maken van het platform MORE zal hij een abonnement dienen aan te kopen. Elk ongebruikt deel van een gratis proefperiode vervalt wanneer een abonnement wordt gekocht.

 1. Geen medisch advies – Risico’s platform gebruik

Het platform MORE geeft informatie en aanbevelingen over persoonlijke fitheid, welzijn en voeding (o.a. recepten, schema’s,…) maar is niet bedoeld en dient niet te worden aanzien als vervanging voor directe, persoonlijke, professionele medische zorg en diagnose, of als tegen-advies of second opinion voor medisch advies. Deze informatie wordt louter meegedeeld op informatieve basis.
MESACO heeft geen relatie met de Gebruiker in hoedanigheid van arts/zorgverlener, diëtist of therapeut. Geen van de maaltijdplannen of trainingsprogramma’s die op het platform MORE worden aangeboden, mogen worden uitgevoerd of anderszins worden gebruikt zonder toestemming van een arts of zorgverlener. Indien bepaalde recepten of diëten worden aangeraden door MESACO zal dit nooit de labels of informatie op verpakkingen kunnen vervangen. De Gebruiker is zelf verantwoordelijk om de labels of informatie op producten na te gaan. 

Niet alle oefeningen die worden aangeboden op het platform MORE zijn geschikt voor iedereen. Zoals bij elk trainingsprogramma dient de Gebruiker, als hij zich op enig moment tijdens de training flauw, duizelig of fysiek ongemakkelijk begint te voelen, onmiddellijk te stoppen. 

De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor een correcte uitoefening binnen zijn grenzen en/of het inwinnen van medisch advies. MESACO heeft dan ook geen verantwoordelijkheid voor enige schade die door de Gebruiker opgelopen wordt door het volgen van aanbevelingen, voedings- en of trainingsschema’s en/of recepten aangebracht via het platform MORE.

 1. Gebruik door kinderen

Kinderen jonger dan 18 jaar kunnen geen abonnement onderschrijven. Ze kunnen echter wel via en onder toezicht van een ouder of voogd toegang verkrijgen tot het platform MORE en worden dan als ‘Gebruiker’ beschouwd in het naleven van deze Gebruiksvoorwaarden. 

 1. Abonnementskosten en betalingsvoorwaarden

Om toegang te verkrijgen tot het platform MORE zijn abonnementskosten verschuldigd waarvan het bedrag afhankelijk is van het gekozen abonnement. De betaling van de abonnementskosten vindt onmiddellijk plaats bij het inschrijven op een abonnement. De betaling moet worden gedaan met een geldige credit- of visacard. Andere vormen van betaling, waaronder contact geld, cheque, overschrijvingen of andere worden niet geaccepteerd als betaling. Alle kosten zijn verschuldigd in EURO’S.
Als de betaling om welke reden dan ook niet succesvol is, wordt de toegang tot het platform opgeschort totdat we de betaling kunnen innen. 

De voormelde abonnementskosten kunnen van tijd tot tijd naar eigen goeddunken worden gewijzigd. MESACO zal te goeder trouw inspanningen leveren om de Gebruiker via e-mail of op een andere manier op de hoogte te stellen voordat er een wijziging in de abonnementskosten wordt doorgevoerd. De wijziging is niet van toepassing op lopende abonnementen.

 

 1. Welkomstgeschenk 

Bij de eerste aankoop van een abonnement krijgt de Gebruiker een welkomstcadeau, afkomstig van en geleverd door SPORTIME. SPORTIME is integraal en alleen verantwoordelijk voor de kwaliteit en de levering van de materialen. De garantie- en levertermijnen worden bepaald door SPORTIME.

 1. Herroepingsrecht – verlenging

7.1 Herroeping

Indien de Gebruiker een consument is heeft hij het recht om, zonder opgave van reden, binnen veertien (14) kalenderdagen na de dag van inschrijving op een abonnement de overeenkomst met MESACO te herroepen. Indien de Gebruiker binnen voormelde bedenktijd van veertien (14) kalenderdagen besluit af te zien van de overeenkomst en de Gebruiker had nog geen gebruik gemaakt van het platform MORE, dan is de herroeping kosteloos. Als het platform MORE wel gebruikt werd gedurende deze periode, dan kan MESACO naar rato (vanaf activering tot de dag van herroeping) abonnementskosten in rekening brengen.

Wat betreft het door SPORTIME geleverde welkomstgeschenk is de Gebruiker aansprakelijk voor de waardevermindering die het gevolg is van het gebruik, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking ervan vast te stellen. De Gebruiker dient het welkomstgeschenk onbeschadigd en binnen de veertien (14) kalenderdagen na mededeling van de herroeping terug te sturen (naar MESACO, 1785 Brussegem, Drinkeling 11) en dit op kosten van de Gebruiker.

MESACO betaalt binnen de veertien (14) kalenderdagen nadat zij op de hoogte gebracht werd van de herroeping alles terug (met uitzondering van eventuele abonnementskosten).

Voor het herroepen van de overeenkomst met MESACO dient een e-mail gestuurd te worden naar info@mesaco.be.

7.2 Verlenging

De Gebruiker heeft de keuze tussen een abonnement voor een periode van één (1) maand, drie (3) maanden of zes (6) maanden. Bij het verstrijken van de abonnementsperiode wordt de overeenkomst niet automatisch verlengd. De Gebruiker zal een e-mail van MESACO ontvangen met de vraag of hij de overeenkomst wenst te verlengen. Door in te gaan op deze e-mail kan hij zijn toegang tot het platform MORE behouden.  

 1. Persoonsgegevens

MESACO verwerkt de persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze ben binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In de Privacy Policy van MESACO wordt op een rijtje gezet welke gegevens verwerkt worden, voor welke doeleinden en hoe er met deze persoonsgegevens omgegaan wordt. Daarnaast wordt uitgelegd op welke wijze de Gebruiker zijn rechten kan uitoefenen op de verwerking van de persoonsgegevens. De Gebruiker kan de Privacy Policy terugvinden op de website more.mesaco.be. De Privacy Policy maakt onverkort deel uit van deze Gebruiksvoorwaarden.

 1. Inzendingen

Inzendingen door de Gebruiker worden zonder enige vergoeding aan deze Gebruiker en/of een derde automatisch eigendom van MESACO.
MESACO heeft geen enkele verplichting met betrekking tot deze inzendingen, met inbegrip van maar niet beperkt tot de niet-verplichting om deze inzendingen vertrouwelijk of eigendomsrechtelijk beschermd te houden, en is niet aansprakelijk voor gebruik of openbaarmaking van deze inzendingen.
MESACO mag de inzendingen en de inhoud ervan zonder enige beperking voor eender welk commercieel of ander doeleinde gebruiken en/of herdistribueren.
Er bestaat geen enkele verplichting voor MESACO om de inzendingen of gerelateerde materialen te bekijken, bewaren, erkennen of retourneren. 

Met betrekking tot alle inzendingen verklaart en garandeert de Gebruiker aan MESACO dat de inzendingen het auteursrecht, handelsmerk, recht op privacy of publiciteit van derden of ander persoonlijk of eigendomsrecht niet schenden of misbruiken.

 1. Intellectuele Eigendom

Door de aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden wordt door de Gebruiker uitdrukkelijk erkend dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud op het platform MORE producteigendom zijn van MESACO en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.
MESACO verleent aan de Gebruiker een beperkt, persoonlijk, niet-exclusief, niet-sublicentieerbaar, niet-overdraagbaar en herroepelijk (door MESACO) recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze Gebruiksvoorwaarden gesteld. 

De toegang tot en gebruik van het platform MORE is beperkt tot de eigen persoonlijke elektronische apparaten van de Gebruiker voor eigen persoonlijk gebruik en mag niet worden gedeeld met een andere persoon, ongeacht het medium waarmee de Gebruiker toegang heeft tot het platform.

Het is de Gebruiker uitdrukkelijk verboden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, om persoonlijk en/of namens anderen: (1) het platform of de inhoud te kopiëren, aan te passen, weer te geven, te distribueren, te publiceren, te verspreiden, te verzenden, op te slaan, te verkopen of te gebruiken voor andere doeleinden of op enige andere manier dan zoals bedoeld; (2) het verwijderen of proberen te verwijderen van het platform, het downloaden, kopiëren, opnieuw creëren, demonteren, wijzigen, vernietigen, knoeien, deactiveren, vertalen, reverse engineering of het decompileren van software of andere Inhoud op het platform; of (3) het toewijzen, verkopen, in sublicentie geven, leasen of anderszins overdragen van zijn recht om het platform of de Inhoud te gebruiken; (4) het gebruik, het weergeven of distribueren van de Inhoud op zijn persoonlijke website, blog, sociaal netwerk of enig ander publicatiemedium, zowel gedrukte als elektronische.

 1. Garantie

MESACO zal redelijke inspanningen leveren om het platform MORE ter beschikking te stellen van de Gebruiker. MESACO geeft echter geen garanties, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, de beschikbaarheid van het platform MORE, dat het platform in het rechtsgebied van de Gebruiker toegestaan is, dat het platform ononderbroken of foutloos zal zijn, met betrekking tot inhoud die door een Gebruiker is ingediend, met betrekking tot het gebruik door derden van inhoud die de Gebruiker indient, dat het platform zal voldoen aan de persoonlijke of professionele behoeften van de Gebruiker, dat elk specifiek kenmerk van het platform ondersteund zal blijven en met betrekking tot sites en middelen buiten het platform, zelfs indien gekoppeld aan het platform.

MESACO biedt het platform MORE op een “as is” en “as available” basis aan. De Gebruiker gebruikt het platform MORE op eigen risico. MESACO is geenszins aansprakelijk voor schade die de Gebruiker zou lijden door het gebruik van het platform. 

 1. Vrijwaring

  De Gebruiker zal MESACO vrijwaren en schadeloosstellen voor elke claim, verlies, aansprakelijkheid of schade van welke aard dan ook welke MESACO kan lijden ten gevolge van een claim van een derde partij betreffende de schending van deze Gebruiksvoorwaarden en/of enige andere instructies of richtlijnen van MESACO, of ten gevolge van fraude, grove fout, nalatigheid of opzet van de Gebruiker.
 2. Aansprakelijkheid

Het beoefenen van sport kan risico’s met zich meebrengen. Het gebruik van het platform MORE is geheel voor eigen risico van de Gebruiker. MESACO is niet aansprakelijk voor het ontstaan van blessures/andere complicaties die kunnen optreden tijdens of na gebruik van het platform. 

MESACO kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor schade, hetzij direct hetzij indirect, die het gevolg is van het verkeerd of onrechtmatig gebruik van het platform MORE of van haar Diensten door de Gebruiker en/of een derde partij. 

Voor zover als wettelijk toegelaten, is MESACO niet aansprakelijk voor indirecte, punitieve, incidentele of gevolgschade van eender welke aard, inclusief, maar niet beperkt tot, de schade of kosten veroorzaakt door winstderving, verlies van data, inkomsten, goodwill, verkoop of vervangende diensten, ten gevolge van het gebruik van het platform MORE onder deze Gebruiksvoorwaarden.  

MESACO zal nooit gehouden zijn tot een hogere schadevergoeding dan voorzien in de door haar afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.

De verbintenis van MESACO is een inspanningsverbintenis. MESACO kan derhalve niet verantwoordelijk gehouden worden voor het niet behalen van de gewenste resultaten of door de Gebruiker vooropgestelde doelen. 

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank.

Elke betwisting die betrekking heeft op deze Gebruiksvoorwaarden zal worden beslecht volgens Belgisch recht, met uitsluiting van de regels van internationaal privaatrecht.
Alle betwistingen uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden worden bij uitsluiting beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

 1. Geheimhouding

Zowel de Gebruiker als MESACO zijn verplicht vertrouwelijke informatie geheim te houden. De Gebruiker begrijpt dat alle communicatie die we naar hem verzenden, hetzij via het platform MORE, hetzij via een ander communicatiemiddel, vertrouwelijk is.

 

Copyright © 2021 more.mesaco.be

Bijgewerkt: 9 juni 2021